პროექტები

მიმდინარე პროექტები

პროექტი “ვესთმანი და ბაბულიკი: სტერეოტიპების მსხვრევა

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების ინიციატივა (CSSIGE)

ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის’ [PITA]

განხორციელებული პროექტები

ka_GE