პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა”

0
119

2017-2020 წლებში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერითა და კონრად ადენაუერის თანადაფინანსებით დაიწყო პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” განხორციელება. პროექტი ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტთან (CSI), კონსულტაციის დ ატრენინგის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით. პროექტის პარტნიორია სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი – ქვემო ქართლის რეგიონული ჰაბი.

პროექტის მიზნია საქართველოში რეგიონული სამოქალაქო საზოგადოებისათვის არსებული გარემოს გაუმჯობესება, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება, ბენეფიციართა მიმართ მათი ანგარიშვალდებულების გაზრდა და სხვა აქტორებთან კავშირების გაფართოება.

With the financial support of the European Union and Conrad Adenauer in 2017-2020, the project “Civil Society Development Initiative” was implemented. The project is implemented by the Conrad Adenauer Foundation (KAS) with Civil Society Institute (CSI), Consultation and Training Center (CTC), Georgia’s Strategic Research and Development Center (CSRDG) and Education Development and Employment Center (EDEC). Project partner is the Civil Integration Foundation – Kvemo Kartli regional hub.

The aim of the project is to improve the environment for the regional civil society in Georgia, to strengthen civil society organizations, increase their accountability towards beneficiaries and enhance links with other actors.

Comments

comments