პროექტი „ჟურნალისტური კომიქსების სკოლა“

0
97

სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდმა განახორციელა პროექტი „ჟურნალისტური კომიქსების სკოლა“, DVV International-ის ფინანსური ხელშეწყობით.

პროექტის მიზანია რეგიონალური მედია საშუალებების შესაძლებლობების განვითარება, მათი პროფესიონალური უნარ-ჩვევების ამაღლება სენსიტიურ საკითხებზე მუშაობის კუთხით, და რეგიონალურ მედია საშუალებების დღის წესრიგში მრავალფეროვნების მნიშვნელობის წამოწევა. რაც განხორციელდება განსხვავებული და ორიგინალური მედია პროდუქტის (კომიქსის) შექმნის გზით.

პროექტის ფარგლებში, საქართველოს 4 რეგიონის მედია-საშუალებების თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგები ჟურნალისტურ საქმიანობაში კომიქსების, როგორც ინსტრუმენტის გამოყენებაზე. თითო რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტებს მიეცათ შესაძლებლობა, შექმნან კომიქსი, რომელშიც ასახული იქნება მათი რეგიონისათვის დამახასიათებელი პრობლემა.

პროექტის დასასრულს, 1 კომიქსად გამოიცა ოთხივე ამბავი, რომელიც გავრცელდა რეგიონებსა და სოციალურ ქსელებში.

ამას გარდა, პროექტის ფარგლებში გაიმართა საჯარო ლექციების სერია: “კომიქსები, ანიმაცია და ადამიანის უფლებები”, რომელიც ხელს შეუწყობს მოცემული ინსტრუმენტების პოპულარიზაციას არაფორმალური განათლების სფეროში.

The Civil Integration Fund implemented the project “Journalism Comics School”, with the financial support of DVV International.

The goal of the project is to develop the capacity of regional media outlets, increase their professional skills in terms of working on sensitive issues, and promoting the importance of diversity in regional media outlets. Which will be implemented through the creation of different and original media product (comics).

Within the framework of the project, the media outlets of 4 regions of Georgia were trained to use comics as an instrument in journalism. The journalists working in each region have the opportunity to create a comic book that reflects the problem of their region.

At the end of the project, four comics were published as 1 comic, spread across regions and social networks.

In addition, a series of public lectures: “Comics, Animation and Human Rights”, which will promote the promotion of these instruments in informal education.

The goal of our project is to strengthen the capacity of  regional media, raise their professional skills in the frame of working on sensitive subjects, also highlighting the importance of diversity in the agenda of regional mediaş This will be  achieved through creation of different and original media product – comic book.

In the frame of project, journalists from 4 regions of Georgia will participate in trainings on advantages of using comics in their journalistic work. They will also will have an opportunity to create a comics, which reflects the problems of their region.

By the end of the project the 4 stories will be combined into 1 comic book, which will be printed and developed in regions and social media.

Besides that in the scope of the project series of public lectures: “Comics, animations and human rights” will be conducted. It will contribute to the popularization of these tools in non-formal education.

Comments

comments